Wat word verstaan onder Journalistiek werken?

Privacy is belangrijk voor "Eddy Boerman Photography". In de Privacyverklaring van "Eddy Boerman Photography"  staat beschreven hoe hier mee wordt omgegaan bij onder andere overeenkomsten met klanten en opdrachten die voor klanten worden uitgevoerd. Naast deze werkzaamheden in opdracht voert "Eddy Boerman Photography"  ook onafhankelijke journalistieke werkzaamheden uit. Hoe "Eddy Boerman Photography"  omgaat met privacy bij deze werken staat beschreven in dit privacy beleid.

 

Journalistieke werken

Hier wordt uitgelegd wat onder het begrip "Journalistiek werken" wordt verstaan. 

"Eddy Boerman Photography"  verricht met grote regelmaat journalistiek werk. Dit journalistiek werk is uitgesloten van de wet AVG. Deze journalistieke exceptie is opgenomen in artikel 43 van de uitvoeringsweg Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerking van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden zijn onder andere de volgende hoofdstukken en artikelen van de AVG niet van toepassing.

·        Artikel 7, derde lid (Intrekken toestemming)

·        Artikel 10 (Verwerken persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen/feiten)

·        Hoofdstuk 3 (rechten van betrokkenen)

·        Artikel 30 (register van verwerkingsactiviteiten)

·        Artikel 33 tot en met 43 (onder andere meldingsplicht datalek, gegevens beschermingsbeoordeling (PIA)

·        Hoofdstuk 5 (Doorgiften aan andere landen)

·        Hoofdstuk 6 (toezichthoudende autoriteit)

·        Hoofdstuk 7 (samenwerking tussen toezichthouders)

 

De rechten die personen hebben op grond van de wet AVG zijn dus voor een groot deel niet van toepassing op journalistieke werken. Als in een journalistiek werk persoonsgegevens vermeld staan dan heeft die persoon:

·        Geen recht op vergetelheid (er kan dus niet gevraagd worden de naam te verwijderen)

·        Geen recht op intrekking; in geval van toestemming voor publicatie kan die toestemming niet worden ingetrokken

·        Geen recht op rectificatie

·        Geen recht van inzage in de verwerking van persoonsgegevens door het betreffende medium

·        Geen recht op bezwaar tegen verwerking

·        Geen recht op data-portabiliteit om van het medium de persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben.

 

De bepalingen over de toezichthoudende autoriteit zijn eveneens uitgezonderd. Dit betekent dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet bevoegd is toezicht te houden en evenmin boetes kan opleggen bij eventuele overtredingen.

 

Beeldmateriaal

In het journalistieke beeldmateriaal dat "Eddy Boerman Photography"  produceert word voor het merendeel personen afgebeeld. De Tweede Kamer stelde in februari van 2018 vast dat willekeurige voorbijgangers die worden afgebeeld onder incidentiele verwerking vallen en niet zonder een ‘onevenredige inspanning’ te identificeren zijn. Pas als een foto wordt gemaakt met het doel om iemand te identificeren of daarvoor wordt gebruikt kan het een persoonsgegeven identificatie worden. Een persfotograaf die mensen in de openbare ruimte vastlegt is niet bezig om iemand te identificeren. Dat dezelfde foto misschien kan worden gebruikt voor het identificeren van iemand betekend volgens de Tweede Kamer niet dat de fotograaf daar bij het maken en verwerken van het beeldmateriaal al rekening mee hoeft te houden. Dit valt onder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de pers, zoals bedoeld in Artikel 7 van de Grondwet.

Incidenten

Een deel van de onderwerpen waar "Eddy Boerman Photography"  verslag van doet zijn incidenten in alle mogelijke vormen. Het gaat hierbij onder andere om (verkeers)ongevallen, branden en geweldsincidenten; kortom alle onverwachte/ongeplande nieuwsgebeurtenissen.

 

"Eddy Boerman Photography"  maakt bewuste afwegingen over wat wel en niet in beeld wordt gebracht en vooral ook hoe die onderwerpen in beeld worden gebracht. Ook over welke informatie wel of niet wordt gebruikt wordt bij elk geval een bewuste afweging gemaakt. Hoewel "Eddy Boerman Photography"  tot niks verplicht is, heeft "Eddy Boerman Photography"  wel een beleid. Het doel is om dit beleid in de meeste gevallen te volgen maar hier kan wanneer nodig van worden afgeweken. Bijvoorbeeld als dit in het belang van het brengen van het nieuws essentieel is.

 

Personen

Slachtoffers; slachtoffers en andere duidelijk betrokken personen van incidenten worden nauwelijks, maar altijd onherkenbaar, in beeld gebracht. Slachtoffers worden in principe niet bij naam genoemd, het beleid is om in principe alleen de leeftijd, woonplaats en geslacht van slachtoffers van incidenten te melden.

Omstanders; omstanders van incidenten besluiten zelf om naar een plek te komen en/of te blijven waar redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat er pers werkzaam is, met deze personen wordt geen rekening gehouden.

Getuigen; personen die duidelijk getuige zijn van bijvoorbeeld geweldsincidenten worden nauwelijks, maar altijd onherkenbaar, in beeld gebracht. Dit wordt per incident en per beeld beoordeeld.

Verdachten/Veroordeelden; verdachten/veroordeelden van strafbare feiten worden in principe niet herkenbaar afgebeeld tenzij dit in het belang van het brengen van het nieuws essentieel is. Verdachten/veroordeelden worden in principe alleen bij voornaam en eerste letter van achternaam genoemd, het beleid is om in principe alleen de leeftijd, woonplaats/verblijfsplaats en geslacht van verdachten/veroordeelden te melden.Dit wordt per incident en per beeld beoordeeld. Personen die bij demonstraties of anderzijds rellen worden aangehouden besluiten zelf om naar een plek te komen en/of te blijven waar redelijkerwijs van uit kan worden gegaan dat er pers werkzaam is, met deze personen wordt geen rekening gehouden.

Uniform dragend; personen die een uniform dragen zoals bijvoorbeeld politiemedewerkers, toezichthouders en medewerkers van andere hulpverleningsdiensten vervullen een publieke functie en hebben tijdens het dragen van hun uniform geen recht op privacy. Het dragen van alleen een brevet/insigne/rangonderscheidingsteken valt volgens de wet ook onder het dragen van een uniform. Het beleid van "Eddy Boerman Photography"  is om in principe geen rekening te houden met deze personen. Deze personen kunnen wel een verzoek doen om onherkenbaar te worden afgebeeld. "Eddy Boerman Photography"  zal dan beoordelen of dit inderdaad nodig is, deze publieke functies moeten immers gecontroleerd kunnen worden door de pers. Het beleid van "Eddy Boerman Photography"  is om een selectie van uniform dragende personen in principe niet herkenbaar af te beelden. Zo worden in principe medewerkers van de Belastingdienst of van speciale eenheden van de politie niet herkenbaar afgebeeld.

 

Voertuigen

Kentekens; kentekens van voertuigen die duidelijk betrokken zijn bij incidenten worden onleesbaar gemaakt. Kentekens van onopvallende voertuigen van opsporingsdiensten worden tevens onherkenbaar gemaakt.

Reclame; het wel of niet herkenbaar afbeelden van reclame op voertuigen die duidelijk betrokken zijn bij incidenten wordt per incident en per beeld beoordeeld. Het beleid is om in ieder geval mobiele telefoonnummers onleesbaar te maken. Reclame wat direct in verband met een slachtoffer kan worden gebracht wordt in principe ook herkenbaar gemaakt, denk hierbij aan bijvoorbeeld ZZP’ers. Wanneer dit niet mogelijk is wordt reclame niet onherkenbaar gemaakt, denk hierbij aan bijvoorbeeld een postbezorgingsbedrijf.

 

Informatie

Elke informatie in welke vorm dan ook welke wordt ontvangen en/of gebruikt wordt voor journalistieke doeleinden is geheim en zal nooit worden gedeeld door "Eddy Boerman Photography"  tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend en noodzakelijk is voor het tot stand komen van nieuws. De overheid of elke andere opsporingsinstantie mag niet zomaar inzage verwerven in de bronnen van journalisten. Dit is geregeld in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. In lid 1 staat geschreven “Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.” In lid 2 wordt geschreven dat de overheid alleen bij zéér zwaarwegende belangen mag ingrijpen en inzage verwerven in de bronnen en informatie van journalisten. Het moet hierbij gaan om zaken van leven of dood, of in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten of de bescherming van de gezondheid of de goede zeden.

 

"Eddy Boerman Photography" zal dan ook nooit zomaar informatie delen met de overheid of elke andere opsporingsinstantie. Alleen wanneer er overtuigend bewijs is dat er een gevaar voor de gezondheid of de nationale en openbare veiligheid is en dat de informatie in het bezit "Eddy Boerman Photography" dit kan voorkomen, zal dit worden gedeeld.